Vedtægter РHaderslev Familie og Firma Sport

Vedtægter

Vedtægter

§ 1:

Foreningens navn:

Foreningens navn er Haderslev Familie og Firma Sport.

Stiftet den 8. April 1952.

Signatur: H.F.F.S.

§ 2:

Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmeh√łrende i Haderslev kommune.

§ 3:

Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem familien og arbejdspladsen at stimulere interessen for samvær, idræt og motion.

§ 4:

Organisationsforhold:

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love og vedtægter samt retningslinier.

S√•fremt en klub p√• brevpapir o.l. anf√łrer, at den¬†medlem af Haderslev Familie og Firma Sport, skal anf√łres ‚Äúunder¬†Dansk Firmaidr√¶tsforbund‚ÄĚ.

§ 5:

Medlemskab:

5.1.¬† Foreningen, er √•ben for alle, der er hjemmeh√łrende¬†i Haderslev kommune og omegn, samt deres¬†familier.

5.2.¬† Som passive medlemmer optages personer, der √łnsker¬†at st√łtte foreningens form√•l.

Enkeltmedlemmer som ikke deltager aktivt i en sportsgren kan optages i foreningen, mod at betale et gebyr, som fastsættes på generalforsamlingen.

Medlemskab og kontingentbetaling f√łlger kalender√•ret.

§ 6:

Ordinær generalforsamling:

6.1. Generalforsamlingen er foreningens √łverste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med 14 dages varsel.
Dagsordenen¬†skal mindst indeholde f√łlgende punkter:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Udvalgenes beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.
Valg i henhold til lovene.
Eventuelt

6.2. Forslag, der √łnskes behandlet p√• generalforsamlingen,¬†skal v√¶re formanden skriftligt i h√¶nde senest¬† 8 dage¬†f√łr m√łdet.

6.3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig¬†uanset antallet af fremm√łdte.

6.4. Ekstraordin√¶r generalforsamling holdes, n√•r bestyrelsen¬†finder det n√łdvendigt, eller n√•r ¬ľ af medlemmerne stiller¬†skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden.
En s√•dan¬†beg√¶ring skal im√łdekommes af bestyrelsen senest 1 m√•ned efter¬†modtagelsen. M√łdet indkaldes med 14 dages varsel vedlagt¬†dagsorden.

6.5. Alle medlemmer, herunder √¶resmedlemmer, har ret til at¬†deltage i m√łdet. Bestyrelsen kan endvidere indbyde repr√¶sentanter for myndigheder, institutioner samt idr√¶tslige eller¬†faglige organisationer i ind- og udland.

§ 7:

Afstemninger:

7.1. Alle afg√łrelser tr√¶ffes ved almindelig stemmeflertal. Dog¬†kr√¶ves der 2/3 flertal ved √¶ndringer i love og vedt√¶gter.

7.2. Alle  medlemmer har stemmeret.

7.3. Kun fremm√łdte har stemmeret.

7.4. Skriftlig afstemning skal foretages, blot 1 medlem kræver det.

7.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold i pkt. 6.2.¬†kan komme til afstemning. Dette g√¶lder ikke √¶ndringsforslag, der¬†kan frems√¶ttes p√• m√łdet.

7.6. Forslag til behandling og beslutning kan ikke afg√łres under punktet¬†eventuelt.

§ 8:

Valg:

8.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

8.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af:

Formand
Næstformand
Kasserer
Udvalgsformænd for idrætsgrenene.

8.3. V√¶lges en udvalgsformand til en anden post i bestyrelsen¬†i et √•r, hvor han/hun ikke er p√• valg, kan der v√¶lges en anden¬†af udvalgets medlemmer som formand, indtil n√¶ste valg. Valget¬†heraf afg√łres af vedkommende udvalg.

8.4. Bestyrelsen v√¶lges p√• den ordin√¶re generalforsamling efter f√łlgende¬†kriterier: Formand og halvdelen af udvalgsform√¶ndene de lige √•r.

Næstformand, kasserer samt den anden halvdel af udvalgsformændene de ulige år.

8.5. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

8.6. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 supleanter til bestyrelsen.

Disse indtr√¶der i den r√¶kkef√łlge de er valgt.

8.7. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert år.

8.8. Generalforsamlingen vælger 1 revisorsupleant for 1 år ad gangen.

§ 9:

Bestyrelsen:

9.1. Formand, næstformand og kasserer har den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal,herunder formand eller næstformand er til stede.

9.2. Alle afg√łrelser i bestyrelsen tr√¶ffes ved almindeligt stemmeflertal.¬†Dog kan et medlem af bestyrelsen forlange skriftlig afstemning.

Ved stemmelighed er formandens stemme afg√łrende. I dennes¬†frav√¶r n√¶stformanden

§ 10:

√ėvrige udvalg:

10.1. Bestyrelsen kan neds√¶tte og opl√łse udvalg til l√łsning af s√¶rlige opgaver.

10.2. Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og idrætsudvalg.

§ 11:

Medlemspligter:

11.1. Foreningens medlemmer, tilh√łrende klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidr√¶tsforbund vedtagne love, vedt√¶gter og retningslinier.

§ 12:

Tegningsret:

12.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræves, for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

12.2. Ved k√łb, salg og pants√¶tning af fast ejendom kr√¶ves underskrift af et flertal i bestyrelsen.

12.3. Foreningen h√¶fter kun med sin formue, og bestyrelsen samt √łvrige medlemmer h√¶fter ikke personligt for en eventuel g√¶ld i foreningen.

§ 13:

Kontingent:

13.1. Kontingenter fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og forfalder ved tilmelding til de enkelte aktiviteter og skal betales ved aktivitetens begyndelse.

13.2. Såfremt et medlem er i restance, erindres det herom med angivelse af en passende frist, og hvis denne overskrides, kan medlemmet slettes som medlem.

§ 14:

Regnskab og revision:

14.1. Kassereren f√łrer foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kassebeholdning m.v.

14.2. Regnskabet f√łlger kalender√•ret og skal indeholde et driftsregnskab og en status.

14.3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

14.4. Revision af regnskabet skal v√¶re foretaget senest 14 dage f√łr generalforsamlingen.

14.5. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger
rapport til bestyrelsen.

14.6. Revisionen skal foretages ud fra en god regnskabsskik og revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§ 15:

Eksklusion:

15.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid, med √łjeblikkelig varsel, ekskludere medlemmer og klubber, der ikke overholder foreningens love, vedt√¶gter og retningslinier, eller udviser grov usportslig optr√¶den ved st√¶vner og turneringer.

15.2. Ligeledes kan et flertal i bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse arbejder til skade for foreningen.

15.3. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet p√• f√łrstkommende ordin√¶re generalforsamling, hvortil de ogs√• har adgang.

15.4. Generalforsamlingen har den endelige afg√łrelse.

§ 16:

Våbenpåtegning:

16.1. Da foreningen er berettiget til at give v√•benp√•tegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet, eller om forn√łdent at tilbagekalde p√•tegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets sk√łn af en hvilken som helst √•rsag, ikke l√¶ngere b√łr v√¶re indehaver af en meddelt
tilladelse til et våben.

16.2. En v√•benp√•tegning bortfalder, n√•r medlemsskabet af foreningen oph√łrer eller overflyttes til anden forening.

§ 17:

Vedtægtsændringer:

17.1. Forslag til ændringer i love og vedtægter kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg og medlemmer.

17.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.

17.3. Bestyrelsen er dog bemyndiget til under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage s√•danne √¶ndringer i foreningens love og vedt√¶gter, som kan n√łdvendigg√łres p√• grund af offentlige myndigheders eller organisationers krav, uden at ¬ß 17 pkt. 2 beh√łver g√• i opfyldelse.

§ 18:

Foreningens¬† opl√łsning:

18.1. Opl√łsning af foreningen kan kun ske, n√•r 4/5 af de fremm√łdte medlemmer p√• en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

18.2. Ved en eventuel opl√łsning har kommunen fork√łbsret til foreningens ejendom.

18.3. S√•fremt der efter opl√łsning skulle findes overskydende midler tilh√łrer disse Dansk Firmaidr√¶tsforbund.

18.4. Den afgående bestyrelse har pligt til at forestå afviklingen af foreningen.

§ 19:

Tidligere Love  annulleres herved

S√•ledes vedtaget p√• det ordin√¶re repr√¶sentantskabsm√łde i Haderslev den 13.
november 1957, rettet i november 1963, november 1967, november 1970,
november 1974, november 1977, november 1981, november 1985, november
1990, februar 1992 og februar 1997.august 2002 . august 2003. Februar 2009

 

Torben Laursen¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Kjeld √ėstergaard

------------------------------                                       --------------------------

Dirigent                                                                    Formand

Facebook Twitter Instagram YouTube Pinterest
0
    Din kurv
    Din varekurv er tom